دکتر احمد رضوانی مفرد
مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه
عباس یاری
مسؤول دفتر رئیس دانشگاه
مصطفی سامی
مسئول دفتر رئیس دانشگاه
مهندس محمود محمدی فیض
کارشناس روابط عمومی
بلال نوروزی
کارشناس روابط عمومی و مسؤول دفتر مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه
مجتبی عرفاندوست
کارشناس روابط عمومی و مسؤول مهمانسراها
منصور حسن الفت
مسؤول سمعی بصری روابط عمومی
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند