• مرکز رشد واحدهای فناور
  • مرکز تحقیقات شیمی گیاهی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو بیوتکنولوژی
  • پژوهشکده تاریخ طبیعی
  • پژوهشکده مهندسي آب
    • گروه پژوهشي آب و کشاورزي
    • گروه پژوهشي آب و زمين شناسي
    • گروه پژوهشي آب و عمران
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 38695-65178   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند