از سال 1392 دوره های پسادکتری دانشگاه برای تمرکز بیشتر روی فعالیت های پژوهشی تقاضا محور و کاربردی راه اندازی شده است. همه رشته هایی که دارای دوره دکتری هستند؛ برای دوره پسادکتری هم پژوهشگر می پذیرند. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه به دانشکده ها و گروه های مربوطه مراجعه نمایید.