محمد رضا ذوقی پایدار

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمد رضا ذوقی پایدار

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی