مدیر مرکز تحقیقات شیمی گیاهی

مدیر مرکز تحقیقات شیمی گیاهی

 

 

محمدرضا عبداللهی

 

دانشیار اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 دانشکده کشاورزی

دانشگاه بوعلی سینا
 

 

Mohamadreza Abdollahi

 

Agriculture

Bu-Ali Sina University

https://orcid.org/0000-0002-9237-2420