اعضای کمیته علمی مرکز تحقیقات شیمی گیاهی

اعضای کمیته علمی مرکز تحقیقات شیمی گیاهی

 

1- رویا کرمیان                                   

استاد فیزیولوژی گیاهی- سلولی و تکوینی گیاهی

گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه

دانشگاه بوعلی سینا

Roya Karamian

Department of Biology, Basic Sciences

Bu-Ali Sina University

https://www.researchgate.net/profile/Roya-Karamian

 

 

2- داود نعمت اللهی

استاد شیمی - شیمی تجزیه

گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی

دانشگاه بوعلی سینا

 

Davood Nematalahi

Chemistry

Bu-Ali Sina University

https://orcid.org/0000-0001-9638-224X

 
 

3- آرش قربانی چقامارانی

استاد شیمی - شیمی آلی

گروه شیمی آلی، دانشکده شیمی

دانشگاه بوعلی سینا

Arash Ghorbani-Choghamarani

Chemistry

Bu-Ali Sina University

https://orcid.org/0000-0002-7212-1317

 

4- صمد نژاد ابراهیمی

دانشیار فیتو شیمی

گروه فیتوشیمی، پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی

دانشگاه شهید بهشتی

Samad Nejad-Ebrahimi

Medicinal Plants and Drugs Research Institute

Shahid Beheshti University

https://orcid.org/0000-0003-2167-8032

 

 

5- محمد سیاری

دانشیار مهندسی کشاورزی - علوم باغبانی

گروه مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی

دانشگاه بوعلی سینا

Mohamad Sayyari

Agriculture

Bu-Ali Sina University

https://orcid.org/0000-0001-5007-4655

 

6- علی عزیزی

استادیار بیوتکنولوژی کشاورزی - گیاهی

گروه مهندسی باغبانی، دانشکده کشاورزی

دانشگاه بوعلی سینا

Ali Azizi

Agriculture

Bu-Ali Sina University

https://orcid.org/0000-0002-4089-7735

 

7- محمد مجدی

 دانشیار بیوتکنولوژی کشاورزی

گروه بیوتکنولوژی کشاورزی

دانشکده کشاورزی

دانشگاه کردستان

Mohammad Majdi

Associate professor  of Plant Biotechnology

Faculty of Agriculture

University of Kurdistan

https://orcid.org/0000-0001-6959-4845

 

8- رمضان کلوندی

استادیار زیست‌ شناسی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

بخش تحقیقات جنگلها و مراتع

Ramezan Kalvandi

Hamedan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=mLaaUPsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

 

9- محمدرضا عبداللهی

دانشیار اصلاح نباتات-ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

 دانشکده کشاورزی

دانشگاه بوعلی سینا

Mohamadreza Abdollahi

Agriculture

Bu-Ali Sina University

https://orcid.org/0000-0002-9237-2420