آرش قربانی چقامارانی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

آرش قربانی چقامارانی

شیمی و علوم نفت / شیمی آلی

رساله های دکتری

 1. طراحی و سنتز کاتالیزگرهای هتروژن جدید بر پایه ترکیبات مزوپور سیلیکاتی و کاربرد آنها در سنتز برخی از ترکیبات آلی
  زهرا حیدرنژاد 1401
 2. سنتز و شناسایی نانو کاتالیزورهای تثبیت شده بر روی بسترهای هرسینیت و زیرکونیوم فریت به عنوان نسل جدیدی از کاتالیزورهای ناهمگن و بررسی کاربردهای آنها در سنتز ترکیبات آلی
  مسعود محمدی 1401
  در ایپ پایاننامه سنتز، شناسایی و عامل دار کردن نانوذرات مغنامیسی هرسینیت و زیرکونیوم فریت با کمپلکس های فلزی ،و اسیدهای برونشتند مختلف بهعنوان بسترهای کاتالیزوری جدید بررسی و توسعه داده شده است . ساختار کاتالیزورهای سنتز شده با استفاده از تکنیک های دستگاهی مختلف مورد بررسی و تایید قرار گرفت. ایپ نانوذرات بهعنوان کاتالیزور ناهمگپ در سنتز ترکیتات آلی شامل :واکنشهای جفت شدن کربپ-کربپ سوزوکی ،هک سنتز تترازول ها و اکنشهای چند جزئی تک ظرفی و دومینو مورد استفاده قرار گرفته شدند. بخش اول ایپ پایاننامه شامل ترتیت گروههای سولفوریک اسید بر روی سطح بستر هرسینیت بدون استفاده از لیگاندهای آلی و از مریق روش سنتز زلفی گل است .ایپ نانو هیترید با استفاده از تکنیکهای ,FT-IR XRD, SEM, TGA, EDSوو VSM X-ray mapشناسایی شد ،و بهعنوان یک کاتالیزور مقاوم حرارتی در واکنشهای سنتز پلی هیدروکینولیپها و مشتقات کینازولیپ به کار گرفته شد. جداسازی ساده و استفاده مجدد برای چندیپ دوره متوالی بدون تغییر قابلتوجه در فعالیت کاتالیزوری آن ،از مزایای برجسته ا یپ روش است. در بخش دوم ایپ پایاننامه، یک روش ستز برای سنتز نانوذرات مغنامیسی هرسینیت ( )MNPsبهعنوان یک بستر کاتالیزوری ناهمگپ جدید بهمنظور ترتیت کمپلکسهای همگپ پیشنهاد شد .از ایپ نظر ،هد ایپ مطالعه ترتیت کمپلکس L-Methionine-Pdبر رو ی سطح نانوذرات مغنامیسی هرسینیت است .-L Methionine-Pdاز مریق یک مسیر ساده ،سریم و راحت رو ی سطح نانوذرات مغنامیسی هرسینیت ترتیت شد .ساختار و ترکیب نانوذرات مغنامیسی Hercynite@L-Methionine-Pdتولید شده به مور کامل با تکنیک های TGA ،EDX-Mapping ،SEM ،ICP ،EDX ،XRDو VSMشناسایی شد و بهعنوان یک نانوکاتالیست ستز برای واکنشهای جفت شدن متقامم سوزوکی و هک در شرایص ستز مورد استفاده قرارداده شد. نانوذرات مغنامیسی Hercynite@L-Methionine-Pdچندیپ مزیت از جمله روش سنتز ساده در شرایص ستز ،پا یداری حرارتی و شیمیا یی در مول واکنشهای آلی ، زمانهای واکنش کوتاه ،بازده بالای محصولات ،انتخابپذیری عالی و روش کار آسان را ارائه می دهند .علاوه بر ا یپ، نانوکاتالیست بازی افتی حداقل برای پنج چرخه متوالی بدون کاهش قابلتوجهی در فعالیت آن دوباره استفاده شد. در بخش سوم ایپ پایان نامه، کمپلکس نیکل -آرژنیپ ترتیت شده بر روی سطح بستر نانوذرات مغنامیسی هرسینیت ب
  خلاصه پایان نامه

 3. سنتز و شناسایی ترکیبات حفره‏دار جدید با ساختار نانو و کاربرد آن‏ها به‏عنوان کاتالیزگر در واکنش‏های آلی
  زهرا مرادی 1400
  یکی از نیازهای امروزی در زمینه تحقیق و توسعه کاتالیزگرها، معرفی و ارائه انواع جدیدی از بسترهای کاتالیزگری با مقیاس نانو می‏باشد که باعث بهبود کیفیت و کارایی آنها می شود. چون هنگامی که اندازه بستر تا مقیاس نانومتر کاهش پیدا می‏کند، مساحت سطح بسیار بیشتر می‏شود و کاتالیزگر حاصل شبیه کاتالیزگرهای همگن، فعالیت و گزینش پذیری بالایی را از خود نشان می‏دهد. بنابراین نانوکاتالیزگرها به صورت یک پل ارتباطی بین کاتالیزگرهای قدیمی همگن و ناهمگن عمل می‏کنند و مزایای هردو دسته از کاتالیزگرها را دارند اما معایب آنها را ندارند. در این طرح سنتز و کاربرد چندین نانوذره شرح داده شده است که با استفاده از تکنیک‏های FT-IR، SEM، BET، TGA و XRD شناسایی شدند که شامل موارد زیر هستند: میکروسفرها که دسته ی مهمی از ساختار نانو متخلخل‏ها هستند، نانو ذرات مغناطیسی KIT-6 عامل دار شده و نیز ترکیبات جدیدی از مزوپورها بر پایه اسیدهای چرب طراحی و سنتز شدند. این نانوذرات به عنوان کاتالیزگر در سنتز ترکیبات آلی مورد استفاده قرار گرفتند.
 4. سنتز، شناساییو کاربرد چارچوب فلز_آلیبر پایهسیتریکاسیدبعنوان نسل جدیدیازکاتالیزگرهایناهمگن در برخیاز واکنشهایآلی
  مصطفی کولیوند 1400
  در این پروژه سنتز،شناسایی و کاربردچارچوبهایفلز-آلیCu،NiوZnبر پایهی سیتریک اسید به عنوان کاتالیزگرهای ناهمگن سنتز شده و به وسیلهی تکنیکهای مختلفی مانند :FT-IR, AAs, TGA, BET, XRD, SEM, DSC, EDS-MAPPوCHNSمورد بررسی و شناسایی قرار گرفت.این کاتالیزگرها، بعنوان یک کاتالیزگر مورو با کاراییبالا برای واکنشهایاکسایش سولفید،سوزوکی، پیرانوپیرازول، پلی هیدروکینولین،کینازولینوتترازولمورد استفاده قرار گرفتواز مهمترین مزایای این کاتالیزگرهاقیمت مناسب، بازیابی ساده، بهرهوری بالا و قابلیت استفاده مجدد در واکنشهای آلی است. این کالیزگرها ریکاوریشدندو برایپنج بار متوالی بدون کاهش فعالیت کاتالیزگری به کار گرفته شدند

پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد

 1. سنتز و کاربرد کاتالیزورهای چارچوب های فلز-آلی حاوی گروه های اسیدی برای تهیه پیریدو{2و3-d} پیریمیدین ها و حلقه گشایی اپوکسیدها
  علیرضا عطایی نجاری 1401
  در این پایان نامه، کاتالیزگر جدید چارچوب فلز-آلی بر پایه زیرکونیوم عامل دار شده با استیک اسید [Zr-UiO-66-PDC-CH2-CO2H]Br بر پایه زیرکونیوم و آهن عامل دار شده با فسفروس اسید UiO-66(Fe/Zr)-N(CH2PO3H2)2 به عنوان چارپوب فلز-آلی دوفلزی طراحی و سنتز گردید. ساختار کاتالیزگرها با استفاده از تکنیک های مختلف از جمله پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس (EDS)، آنالیز اندازه گیری جذب و واجذب نیتروژن، آنالیز اندازه گیری سطح و آنالیز نقشه برداری عنصری (Elemental mapping) مورد تایید قرار گرفت. کاتالیزگر های فوق در حلقه گشایی اپوکسیدها و سنتز ترکیبات پیریدو [3،2-d] پیریمیدین ها استفاده گردیدند. ساختار محصولات سنتز شده با استفاده از تکنیک های طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، رزونانس مغناطیسی هسته (1H NMR و 13C NMR) تایید شدند. از جمله مزایای این پایان نامه، پاک بودن شرایط انجام واکنش، بازده بالا و زمان انجام کوتاه واکنش می باشد.
  خلاصه پایان نامه