ابراهیم نصیرالاسلامی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

ابراهیم نصیرالاسلامی

علوم پایه / آمار

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Comparison of extreme order statistics from two sets ofheterogeneous dependent random variables under randomshocks"
  Ebrahim Amini-Seresht, ebrahim nasiroleslam, NARAYANASWAMY BALAKRISHNAN
  METRIKA, Vol. , pp.1-22, 2023
 2. "مقایسه تصادفی پیچش متغیرهای تصادفی مستقل در مدل مقیاس"
  ابراهیم نصیرالاسلامی، ابراهیم امینی سرشت، قباد برمالزن
  علوم آماری، نسخه ، صفحات:25-40، 1401
 3. "تعیین ساختار بهینه درآمدهای مالیاتی کشور بر اساس دو معیار ریسک و بازدهی"
  ابراهیم نصیرالاسلامی، عزت اله عباسیان
  مدلسازی اقتصادی، نسخه ، صفحات:235-256، 1398
 4. "افق سرمایه گذاری بهینه در شاخص کل) تپیکس( و مقایسه آن باشاخص های صنایع خودرو، قند و شکر، دارویی، مالی و بانک ها دربورس اوراق بهادار تهران"
  ابراهیم نصیرالاسلامی، عزت اله عباسیان، احسان صنیعی
  تحقیقات مدل سازی اقتصادی، نسخه ، صفحات:221-245، 1397
 5. "تحلیل اثر شوک بازار مسکن بر تنگنای اعتباری در ایران"
  ابراهیم نصیرالاسلامی، کلثوم روشنی، عزت اله عباسیان
  پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، نسخه ، صفحات:47-75، 1397
 6. "واکنش کششهای بلندمدت و کوتاهمدت پایههای مالیاتی به ادوار تجاری در ایران"
  عزت اله عباسیان، محمد جعفری، ابراهیم نصیرالاسلامی
  تحقیقات مدل سازی اقتصادی، نسخه ، صفحات:7-33، 1396
 7. "بی قاعدگی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران،رویکرد محدودیت در آربیتراژ"
  عزت اله عباسیان، الهام فرزانگان، ابراهیم نصیرالاسلامی
  پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، نسخه ، صفحات:75-93، 1394
 8. "عوامل اقتصادی موثر بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی دولت"
  ابراهیم نصیرالاسلامی، تیمور رحمانی، حمید ابریشمی
  مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، نسخه ، صفحات:25-42، 1394