گودرز احمدوند

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

گودرز احمدوند

کشاورزی / مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Effect of Late Sowing Date on Agronomic and Quality Traits of Four Winter Oilseed Rape (Brassica napus) Cultivars in Hamedan, Iran"
  بهروز دولت پرست, Goudarz Ahmadvand, بهزاد مهرشاد, Javad Hamzei, First-Name Last-Name
  Agrotechniques in Industrial Crops (Agrotech Ind Crops), Vol. , pp.160-169, 2021
 2. "The Application Time-of-Day Effect for Trifloxysulfuron Against Velvetleaf as Affected by Nozzle Type"
  Akbar Aliverdi, Goudarz Ahmadvand
  Journal of Cotton Science, Vol. , pp.1-6, 2021
 3. "The Effect of Delay in Planting Date on the Traits of the Rosette and Phenological Stages of Four Winter Oilseed Rape Cultivars in Hamadan, Iran"
  بهروز دولت پرست, Goudarz Ahmadvand, Behzad Mehrshad, Javad Hamzei, First-Name Last-Name
  Agrotechniques in Industrial Crops (Agrotech Ind Crops), Vol. , pp.129-138, 2021
 4. "Weed Control of Glufosinate, Oxyfluorfen, and Paraquat as Affected by the Application Time of Day"
  Akbar Aliverdi, Goudarz Ahmadvand, بهزاد امامي ناميوندي
  Planta Daninha, Vol. , 2020
 5. "Tank-mix adjuvants to reduce the adverse effect of muddy rain on the activity of paraquat against winter wild oat"
  Akbar Aliverdi, Goudarz Ahmadvand
  CROP PROTECTION, Vol. , 2020
 6. "The effect of nozzle type on clodinafop-propargyl potency against winter wild oat"
  Akbar Aliverdi, Goudarz Ahmadvand
  CROP PROTECTION, Vol. , 2018
 7. "Herbicide Toxicity to Soybean-Rhizobium Symbiosis as Affected by Soil pH"
  Akbar Aliverdi, Goudarz Ahmadvand
  BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, Vol. , 2018
 8. "Effect of endophytic fungus Piriformospora indica on yield and some physiological traits of millet (Panicum miliaceum) under water stress"
  Goudarz Ahmadvand, سميه حاجي نيا
  Crop & Pasture Science, Vol. , pp.594-605, 2018
 9. "A modelling approach for predicting the initial phase of Egyptianbroomrape (Phelipanche aegyptiaca) parasitism in potato"
  Pershang Hosseini, Goudarz Ahmadvand, Mostafa Oveisi, پريسا مرشدي, Jose L. Gonzalez Andujar
  CROP PROTECTION, Vol. , pp.51-56, 2017
 10. "تاثیر پی اچ و نور بر کارایی محلول پاشش نگهداری شده فلوآزیفوپ-پی-بوتیل، هالوکسیفوپ-آر-متیل و ستوکسیدیم علیه جودره (Hordeum spontaneum K. Koch)"
  اکبر علی وردی، گودرز احمدوند، شهرام طاهری
  پژوهش های حفاظت گیاهان ایران، نسخه ، صفحات:425-439، 1402
 11. "بررسی برخی ترکیبات زیست فعال و اسیدهای فنولیک گیاه تاج خروس گسترده درمراحل مختلف فنولوژیکی"
  محمد سیاری، مریم حمیدی، علی عزیزی، گودرز احمدوند
  زیست شناسی گیاهی ایران، نسخه ، 1402
 12. "دوره بحرانی کنترل علفهای هرز گوجهفرنگی نشایی (lycopersicum Solanum ) در کرمانشاه"
  علی سپهری، سهراب ایاره، بهزاد شریب، گودرز احمدوند
  دانش کشاورزی و تولید پایدار، نسخه ، صفحات:253-268، 1401
 13. "واکنش عملکرد و اجزای عملکرد ارقام نخود دیم (Cicer arietinum L.) به تراکم بوته و حضور علف های هرز"
  گودرز احمدوند، فرزاد مندنی، اکبر علی وردی، ارسلان فلاحی
  پژوهش های حبوبات ایران، نسخه ، صفحات:41-57، 1400
 14. "اثر رقابت و سطوح مس بر وزن خشک گیاهچه و غلظت عناصر مس، فسفر، پتاسیم و منیزیم در لوبیا (Phaseolus vulgaris) و تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus)"
  سمیه بیات، گودرز احمدوند، علی سپهری
  پژوهش های حبوبات ایران، نسخه ، صفحات:183-195، 1400
 15. "تاثیر برخی عوامل محیطی بر جوانهزنی علف هرز تاتوره تماشایی"
  بهاره اسکندری، گودرز احمدوند، محمدعلی ابوطالبیان
  تنش های محیطی در علوم زراعی، نسخه ، صفحات:1319-1327، 1399
 16. "اثر قارچهای میکوریزایی Glomus mosseae و شبه Piriformospora indica میکوریز بر رشد گیاهچه گندم و چند گونه علف هرز"
  گودرز احمدوند، معصومه دهقان بنادکی، اسکندر زند
  پژوهش های حفاظت گیاهان ایران، نسخه ، صفحات:55-65، 1399
 17. "اثر قارچهای میکوریزایی (Glomus mosseae) و شبه میکوریزایی (Piriformospora indica) بر رشد گیاهچه گندم و چند گونه علف هرز"
  معصومه دهقان بنادکی، اسکندر زند، گودرز احمدوند
  پژوهش های حفاظت گیاهان ایران، نسخه ، صفحات:55-65، 1399
 18. "تاثیر توالی و فاصله زمانی افزودن ماده افزودنی و سولفوسولفورون به آب سخت در کنترل یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis ssp. ludoviciana Durieu.)"
  اکبر علی وردی، سمیه بدرخانی، گودرز احمدوند
  پژوهش های حفاظت گیاهان ایران، نسخه ، صفحات:373-383، 1399
 19. "تاثیر ماده افزودنی مپیکوات و حجم پاشش بر اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی علف کش های تماسی عمومی علیه یولاف وحشی زمستانه"
  اکبر علی وردی، سمیرا کرمی، گودرز احمدوند
  دانش علف های هرز، نسخه ، صفحات:121-133، 1399
 20. "رابطه مساحت مزارع گندم آبی حوزه مرکزی شهرستان اراک با تنوع، غالبیت و تشابه گونه ای علف های هرز"
  گودرز احمدوند، جواد غلامی، اکبر علی وردی، سیدسعید موسوی
  تحقیقات غلات، نسخه ، صفحات:87-102، 1399
 21. "بهبود رشد و عملکرد گندم در رقابت با علف های هرز در حضور قارچ میکوریز"
  معصومه دهقان بنادکی، گودرز احمدوند، اسکندر زند
  دانش گیاه پزشکی ایران، نسخه ، صفحات:221-233، 1398
 22. "تاثیر تلقیح با قارچ Piriformospora indica بر عملکرد دانه، جذب و کارآیی مصرف نور سویا(Glycine max (L.) Merr.) تحت شرایط تنش کم آبی"
  گودرز احمدوند، سمیه حاجی نیا
  بوم شناسی کشاورزی، نسخه ، صفحات:199-215، 1398
 23. "تاثیر کودهای سبز و نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی"
  علی رستمی، ویگو آراموویچ داویتین، گودرز احمدوند
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:191-206، 1398
 24. "تاثیر کودهای سبز و نیتروژن بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سیب زمینی"
  علی رستمی، ویگو آراموویچ داویتین، گودرز احمدوند
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:191-206، 1398
 25. "ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی و سویا در کشت مخلوط تحت شرایط تنش کم آبی در منطقه همدان"
  سمیه حاجی نیا، گودرز احمدوند، علی اشرف مهرابی
  پژوهش های زراعی ایران، نسخه ، صفحات:761-779، 1397
 26. "تاثیر کشت مخلوط بر کارآیی مصرف آب، عملکرد کمی و کیفی ارزن و سویا در رژیم های مختلف آبیاری"
  گودرز احمدوند، سمیه حاجی نیا
  علوم گیاهان زراعی ایران، نسخه ، صفحات:97-113، 1397
 27. "اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻓﺴﻔﺮ ﺑﺮ ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻮر، ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﻪ ﮔﻨﺪم رﻗﻢ ﭘﯿﺸﮕﺎم"
  سمیه وجدانی آرام، گودرز احمدوند، سمیه حاجی نیا
  اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی، نسخه ، صفحات:171-190، 1397
 28. "واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم های مختلف تغذیه ای"
  فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، علی اکبر صفری سنجانی
  پژوهش های زراعی ایران، نسخه ، صفحات:35-48، 1397
 29. "تاثیر گیاهان پوششی و علف کش متریبوزین بر بانک بذر علف های هرز سیب زمینی(Solanum tuberosum L.) در سیستم های خاک ورزی حفاظتی و متداول"
  سمیه حاجی نیا، گودرز احمدوند
  پژوهش علف های هرز، نسخه ، صفحات:15-27، 1397
 30. "تاثیر قارچ Piriformospora indica بر عملکرد دانه، جذب و کارآیی مصرف نور ارزن تحت رژیم های مختلف آبیاری"
  گودرز احمدوند، سمیه حاجی نیا
  تحقیقات غلات، نسخه ، صفحات:261-276، 1397
 31. "ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺬب و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻮر در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارزن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﻮﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺒﻮد آب"
  سمیه حاجی نیا، گودرز احمدوند
  اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی، نسخه ، صفحات:721-742، 1396
 32. "ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺬب و ﮐﺎرآﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﻧﻮر در ﮐﺸﺖ ﻣﺨﻠﻮط ارزن ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺳﻮﯾﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﻨﺶ ﮐﻤﺒﻮد آب"
  سمیه حاجی نیا، گودرز احمدوند
  اکو فیزیولوژی گیاهان زراعی، نسخه ، صفحات:721-742، 1396
 33. "تاثیر روش های مختلف خاک ورزی بر تراکم بانک بذر و مدیریت جودره (Hordeum spontaneum C. Koch) در مزارع گندم"
  محمدرضا جمالی ابنوی، گودرز احمدوند
  علوم گیاهان زراعی ایران، نسخه ، صفحات:421-429، 1396
 34. "تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر شاخصهای رشدی، عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان تحت شرایط آبیاری کم و بهینه"
  فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، علی اکبر صفری سنجانی
  دانش کشاورزی و تولید پایدار، نسخه ، صفحات:19-35، 1396
 35. "تاثیر گیاهان پوششی و کنترل تلفیقی بر مدیریت علفهایهرز و عملکرد غده سیبزمینی درسیستمهای مختلف خاکورزی"
  گودرز احمدوند، حاجی نیا سمیه
  دانش علف های هرز، نسخه ، صفحات:63-78، 1395
 36. "تاثیر قارچ Proformospora indica fv بر عملکرد سویا و ارزن در کشت مخلوط از طریق شاخص های رقابتی"
  گودرز احمدوند، حاجی نیا سمیه
  تولید گیاهان زراعی، نسخه ، صفحات:155-178، 1395
 37. "تاثیر روشهای مختلف خاک ورزی و گیاه پوششی بر کارآیی جذب و مصرف نور در سیب زمینی (Solanum tuberosum)تحت شرایط آب و هوایی همدان"
  گودرز احمدوند، فرزاد مندنی، معصومه دهقان بنادکی، سمیه حاجی نیا، بهاره اسکندری
  فنآوری تولیدات گیاهی، نسخه ، صفحات:179-193، 1395
 38. "تاثیر تنش کمآبی و الگوهای کشت مخلوط جایگزینی سویا با ارزن معمولی بر جمعیت و تنوع گونهای علفهایهرز"
  گودرز احمدوند، سمیه حاجی نیا
  پژوهش علف های هرز، نسخه ، صفحات:53-67، 1395
 39. "تاثیر سیستمهای تغذیهای گوناگون شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزای عملکردتحت شرایط تنش رطوبتی (Helianthus annuus L.) آفتابگردا"
  فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، علی اکبر صفری سنجانی
  بوم شناسی کشاورزی، نسخه ، صفحات:107-119، 1395
 40. "ارزیابی تنوع ژنتیکی صفات موثر برعملکرد در لوبیا (Phaseolus vulgaris L) تحت شرایط عدم تنش و تنش رطوبتی قبل از غلاف دهی"
  معصومه جعفری، سیدسعید موسوی، مهرداد چایچی، گودرز احمدوند، محمدرضا عبداللهی
  زراعت (پژوهش و سازندگی سابق)، نسخه ، صفحات:1-8، 1394
 41. "بررسی جنبه های اکولوژیکی الگوهای مختلف کشت مخلوط جایگزینی سویا(Panicum miliaceum L.) و ارزن معمولی (Glycine max L.)"
  گودرز احمدوند، حاجی نیا سمیه
  بوم شناسی کشاورزی، نسخه ، صفحات:485-498، 1394
 42. "اثر میکورایز آربوسکولار و برادیرایزوبیوم بر برخی از شاخصهایفیزیولوژیکی رشد سویا در شرایط تنش رطوبتی"
  محمدعلی ابوطالبیان، گودرز احمدوند، محبوبه خلیلی
  تولید محصولات زراعی و باغی، نسخه ، صفحات:367-381، 1394
 43. "اثر سامانه های مختلف خاکورزی بر پویایی بانک بذر علفهای هرز"
  محمدرضا جمالی ابنوی، گودرز احمدوند
  دانش علف های هرز، نسخه ، صفحات:1-11، 1394
 44. "بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max (L.) Merr.) در رقابت باآمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.)"
  بهاره اسکندری، سودابه عزتی، فرزاد فریبا، گودرز احمدوند
  پژوهش علفهای هرز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، نسخه ، صفحات:35-48، 1394
 45. "تاثیر گیاه پوششی و سیستم های مختلف خاک ورزی بر خصوصیات فیزیکیخاک و عملکرد سیب زمینی"
  گودرز احمدوند، حاجی نیا سمیه
  تولید گیاهان زراعی، نسخه ، صفحات:163-182، 1394
 46. "اثر رقابت علف های هرز بر پروتئین بذر، هدایت الکتریکی بذر وکلروفیل نسبی برگ در لوبیا"
  قمری حسین، گودرز احمدوند
  زراعت (پژوهش و سازندگی سابق)، نسخه ، صفحات:67-73، 1394
 47. "ارزیابی خصوصیات لوبیا قرمز در شرایط تداخل علف های هرز با استفاده از مدل بولتزمن"
  قمری حسین، گودرز احمدوند
  دانش کشاورزی و تولید پایدار، نسخه ، صفحات:91-101، 1393
 48. "ارزیابی واکنش مراحل فنولوژیکی و شاخص کلروفیل ارقام گندم در سطوح مختلف شوری و ارتباط آنها با عملکرد"
  بیژن سعادتیان، فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند
  علوم و فنون کشتهای گلخانه ای، نسخه ، صفحات:21-35، 1393
 49. "اثر مصرف سیلیکون بر عملکرد دانه ارزن معمولی و راندمان مصرف آب تحت شرایط تنش خشکی"
  شهین خد ابنده لو، علی سپهری، گودرز احمدوند، امیرحسین کشت کار
  به زراعی کشاورزی، نسخه ، صفحات:399-416، 1393
 50. "بررسی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختاری جوامع علف های هرز مزارع گندم (Triticum aestivum) آبی شهرستان اراک"
  گودرز احمدوند، جواد غلامی، سیدسعید موسوی، حاجی نیا سمیه
  پژوهش علف های هرز، نسخه ، صفحات:121-134، 1393
 51. "ارزیابی تاثیر بقایای گندم بر صفات سبزشدن، سطح برگ و اجزای عملکرد ارقام ذرت (Zea mize L.)"
  بیژن سعادتیان، گودرز احمدوند، فاطمه سلیمانی، سمیه وجدانی آرام
  پژوهش های زراعی ایران، نسخه ، صفحات:91-98، 1393
 52. "اثر دوره های مختلف تداخل و کنترل علف های هرز بر ارتفاع، عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز"
  قمری حسین، گودرز احمدوند
  تولید محصولات زراعی و باغی، نسخه ، صفحات:71-79، 1392
 53. "تعیین توانایی رقابتی چند گونه علف هرز رایج در گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.)"
  بیژن سعادتیان، فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند
  پژوهش علف های هرز، نسخه ، صفحات:213-226، 1392
 54. "بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale cereale) بر خصوصیات جوانه زنی چند رقم گندم"
  بیژن سعادتیان، گودرز احمدوند، فاطمه سلیمانی، الهام سلیمانی
  پژوهش علف های هرز، نسخه ، صفحات:15-35، 1392
 55. "ارزیابی قابلیت رقابتی کلزا (Brassica napus L.) و خردل وحشی(Sinapis arvensis L.) در مقادیر مختلف نیتروژن و تراکم نسبی دو گونهEva"
  فاطمه سلیمانی، بیژن سعادتیان، گودرز احمدوند
  پژوهش علف های هرز، نسخه ، صفحات:153-166، 1392
 56. "تاثیر پرایمینگ بذر در مزرعه و دور آبیاری بر شاخص های رشد دو رقم ذرت"
  ولی الله دادرسی، محمدعلی ابوطالبیان، گودرز احمدوند، سیدسعید موسوی، محسن سیدی
  دانش زراعت، نسخه ، 1391

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "تاثیر نوع و غلظت مویان بر کارایی علف کش هالوکسی فو پ -آر-متیل روی علف هرز جودره (Hordeum spontaneum K. Koch)"
  زهره یونسی، اکبر علی وردی، گودرز احمدوند
  دهمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران، 1402
 2. "اثر قارچ میکوریز و شبه میکوریز بر میزان سبزینگی گیاهچه گندم در حضور چاودار"
  گودرز احمدوند، راحله محمودی، اکبر علی وردی، رویا کرمیان
  دهمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران، 1402
 3. "تاثیر ملاتونین بر تنش اکسیداتیو ناشی از کاربرد علف کش پنوکسولام در برنج"
  فاطمه باقری، گودرز احمدوند، اکبر علی وردی، هدی آبادیان
  دهمین همایش ملی علوم علف های هرز ایران، 1402
 4. "تاثیر زمان افزودن سولفات آمونیوم در رفع اثر نامطلوب املاح آب سخت بر کارایی سولفوسولفورون علیه یولاف وحشی زمستانه (Avena sterilis ssp. ludoviciana Durieu.)"
  اکبر علی وردی، گودرز احمدوند، سمیه بدرخانی
  هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران، 1399
 5. "اثر آب دود گیاه دارویی بومادران (Achillea millefolium) بر القای خواب بذر گیاه جو دره Hordeum Spontaneum))"
  عرفان خردمند، گودرز احمدوند، اکبر علی وردی
  شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1398
 6. "اثر آب دود گیاه دارویی تلخه بیان (Sophora alopecuroides)بر القای خواب بذر گیاه جو دره Hordeum Spontaneum))"
  عرفان خردمند، گودرز احمدوند، اکبر علی وردی
  شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1398
 7. "تاثیر حجم پاشش بر کارایی چهار علف کش تماسی بر اثر نامطلوب گرد و خاک"
  سمیرا کرمی، اکبر علی وردی، گودرز احمدوند
  شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1398
 8. "کاهش اثر نامطلوب گرد و خاک بر کارایی پاراکوات با افزودن مپیکوات و افزایش حجم پاشش"
  سمیرا کرمی، اکبر علی وردی، گودرز احمدوند
  هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1398
 9. "مقایسه ی تاثیر صمغ گیاه کندر (Boswellia sacra Flueck) با ماده افزودنی هیدرومکس بر کارایی علف کش گلیفوسیت در کنترل علف هرز تاتوره (Datura stramonium L.)"
  ماجده جلالی، گودرز احمدوند، اکبر علی وردی، جلیل قوشائی قوجق
  هشتمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1398
 10. "تاثیر کاربرد در هنگام طلوع یا غروبِ اکسی فلورفن، پاراکوات و گلوفوسینات بر کنترل علف های هرز در همدان"
  بهزاد امامی نامیوندی، اکبر علی وردی، گودرز احمدوند
  اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران، 1397
 11. "اثر قارچ میکوریز بر رشد اولیه گندم، خاکشیر و جودره در شرایط رقابتی"
  گودرز احمدوند، معصومه دهقان بنادکی، اسکندر زند
  سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1397
 12. "تاثیر خاکورزی حفاظتی بر تراکم و تنوع گونه ای علفهای هرز در تناوب زراعی دو ساله گندم ذرت در زرقان استان فارس"
  گودرز احمدوند، محمدرضا جمالی
  یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک، بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران، 1397
 13. "ارزیابی اثر سامانه های مختلف خاکورزی بر تراکم علفهای هرز در تناوب ذرت ـ گندم"
  محمدرضا جمالی ابنوی، گودرز احمدوند
  هفتمین همایش ملی علوم علفهای هرز ایران، 1396
 14. "ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎرچﻫﺎی ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰ و ﺷﺒﻪ ﻣﯿﮑﻮرﯾﺰ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز"
  معصومه دهقان بنادکی، گودرز احمدوند، اسکندر زند
  هفتمین همایش ملی علوم علفهای هرز ایران، 1396
 15. "ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎراﯾﯽ ﺟﺬب و ﻣﺼﺮف ﻧﻮر ﺳﻮﯾﺎ (Glycine max) در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻋﻠﻒ ﻫﺮز ﺳﻠﻤﻪ ﺗﺮه (Chenopodium album) ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﮐﺮج"
  معصومه دهقان بنادکی، گودرز احمدوند، عباسعلی مونسی شبستری
  هفتمین همایش ملی علوم علفهای هرز ایران، 1396
 16. "ﻣﺪلﺳﺎزی ﭘﯿﺶﺑﯿنی اتصال گل جالیز(phelipanche aegyptiaca ) ﺑﺎ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ"
  پرشنگ حسینی، گودرز احمدوند، مصطفی اویسی
  هفتمین همایش ملی علوم علفهای هرز ایران، 1396
 17. "واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان به رژیمهای گوناگون تغذیهای تحت شرایط کم آبیاری"
  فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند
  دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1395
 18. "مقایسه رژیمهای گوناگون تغذیهای در آفتابگردان (Helianthus annus) تحت کم آبیاری"
  فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، علی اکبر صفری سنجانی
  دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران، 1395
 19. "واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو ژنوتپپ لوبیا چیتی به کشت مخلوط جایگزینی و کنترل علف های هرز"
  پریسا مرشدی، گودرز احمدوند، علی سپهری
  کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، 1394
 20. "پبررسی تاثیر قارچ اندوفیت Piriformospora indica بر تنفس میکروبی خاک، میزان کلروفیل و عملکرد ارزن معمولی (Panicum miliaceum L.) تحت شرایط تنش رطوبتی"
  حاجی نیا سمیه ، گودرز احمدوند
  چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، 1394
 21. "تاثیر گیاه پوششی جو و ماشک بر میزان ماده آلی خاک و عملکرد سیب زمینی تحت سیستم های مختلف خاک ورزی"
  سمیه حاجی نیا، گودرز احمدوند
  چهاردهمین کنگره علوم خاک ایران، 1394
 22. "بررسی اثر کشت مخلوط دو ژنوتیپ بوته ای و رونده لوبیا چیتی بر تراکم، بیوماس تولیدی و شاخص های تنوع علف ههای هرز در دوره بحرانی"
  پریسا مرشدی، گودرز احمدوند، علی رضا سپهری، سمیه حاجی نیا
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 23. "بر شاخص های رشد سویا رقم هابیت (chenopodium album l.)اثر رقابت سلمه تره"
  سودابه عزتی، گودرز احمدوند
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 24. "بررسی تنوع گونه ای علف های هرز مزارع گندم آبی شهرستان اراک با استفاده از شاخص های تشابه"
  جواد غلامی، گودرز احمدوند، حاجی نیا سمیه ، سیدسعید موسوی
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 25. "تاثیر کشت مخلوط جایگزینی دو ژنوتیپ لوبیا چیتی و کنترل علف های هرز بر شاخص های تنوع شانون- وینر، مارگالف و سیمپسون علف های هرز و عملکرد دانه دو ژنوتیپ لوبیا چیتی"
  پریسا مرشدی، گودرز احمدوند، علی سپهری
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 26. "ارزیابی تاثیر کاربرد میکوریزا در شرایط کم آبی و سطوح حضور علف هرز بر افت عملکرد لوبیا قرمز رقم ناز"
  گودرز احمدوند، ابراهیم محمدی کرکانکی، جواد غلامی
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 27. "بررسی اثر کشت مخلوط دو ژنوتیپ بوته ای و نیمه رونده لوبیا چیتی بر تراکم، بیوماس تولیدی و شاخص های تنوع علف های هرز در دوره بحرانی"
  پریسا مرشدی، گودرز احمدوند، علی سپهری، حاجی نیا سمیه
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 28. "اثر رقابت تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus) بر شاخص های رشد سویا رقم هابیت"
  سودابه عزتی، گودرز احمدوند
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 29. "تاثیر علف کش متریبوزین بر تراکم، وزن خشک علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی در سیستم های مختلف خاک ورزی"
  حاجی نیا سمیه ، گودرز احمدوند
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 30. "تاثیر گیاه پوششی بر شاخص های تنوع زیستی علف های هرز و عملکرد غده سیب زمینی در سیستم های مختلف خاک ورزی"
  حاجی نیا سمیه ، گودرز احمدوند
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 31. "اثر کشت مخلوط جایگزینی دو ژنوتیپ لوبیا چیتی بر تراکم کل، بیوماس کل و تعداد گونه علف های هرز و عملکرد دو ژنوتیپ لوبیا چیتی"
  پریسا مرشدی، گودرز احمدوند، علی سپهری
  ششمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1394
 32. "بررسی تاثیر کودهای شیمیایی، زیستی و آلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد آفتابگردان تحت تنش کم آبی"
  فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند، علی اکبر صفری سنجانی
  دومین همایش ملی تنشهای محیطی، 1394
 33. "اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکون بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن معمولی"
  شهین خدابنده لو، علی سپهری، گودرز احمدوند، امیرحسین کشت کار
  اولین همایش ملی علوم کشاورزی-دانشگاه پیام نور- آذربایجان غربی-مرکز نقده، 1392
 34. "اثر تنش خشکی و کاربرد سیلیکون بر ماده خشک، شاخص سطح برگ و کارایی مصرف آب ارزن معمولی"
  شهین خدابنده لو، علی سپهری، گودرز احمدوند، امیرحسین کشت کار
  اولین همایش ملی علوم کشاورزی-دانشگاه پیام نور- آذربایجان غربی-مرکز نقده، 1392
 35. "اثر کود سبز غلات زمستانه بر دمای خاک و برخی شاخص های رقابتی بوته های سیب زمینی با علف های هرز"
  مهدی غفاری، گودرز احمدوند، محمدرضا مصدقی، محدثه غفاری، علیرضا نوری
  پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1392
 36. "کنترل علف های هرز مزارع گندم دیم در استان فارس"
  محمود ابراهیمی، محمدرضا جمالی، فرخ دین قزلی، محمد فریدون پور، گودرز احمدوند
  پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1392
 37. "کنترل علف های هرز پهن برگ در مزارع گندم استان فارس"
  گودرز احمدوند، فرخ دین قزلی، محمد فریدون پور، لادن جوکار، محمدرضا جمالی
  پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1392
 38. "بررسی کارایی علف کش اورست (فلوکاربازون سدیم) در کنترل علف های هرز پهن برگ و بارک برگ گندم"
  محمدرضا جمالی، محمدعلی باغستانی، گودرز احمدوند، فرخ دین قزلی، محمد فریدون پور، لادن جوکار
  پنجمین همایش علوم علف های هرز ایران، 1392