گودرز احمدوند

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

گودرز احمدوند

کشاورزی / مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
فیزیولوژی تولید گیاهان زراعی 2 هرهفته يك شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
تداخل علف های هرز گیاهان زراعی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403