حسن رحیمی

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

حسن رحیمی

علوم اقتصادی و اجتماعی / علوم سیاسی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "The West's Attempt to Weaken Iran's DeterrencePower from JCPOA Entrance"
  hasan rahimi
  Contemporary Research on Islamic Revolution, Vol. , pp.141-165, 2022
 2. "نقش همبستگی در قوام ژئوکالچر شیعه: مطالعۀ موردی راه پیمایی اربعین"
  رضا رحمتی، حسن رحیمی، سیده کوثر جعفری منش
  مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:73-96، 1402
 3. "تاثیر نهادسازی بر نظم ژئوکالچر منطقه خاورمیانه"
  سیده کوثر جعفری منش، رضا رحمتی، حسن رحیمی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:97-117، 1401
 4. "تجزیه و تحلیل برجامبر اساس نظریه بازدارندگی"
  حسن رحیمی
  دانش تفسیر سیاسی، نسخه ، صفحات:1-28، 1401
 5. "بررسی تحول مفهوم مصلحت در فقه سیاسی معاصر شیعهبا تاکید بر امام خمینی )ره("
  حسن رحیمی، ترلان سوگلی زاده
  پژوهشنامه متین، نسخه ، صفحات:57-82، 1400
 6. "امکان و امتناع حکومت دینی در اندیشه ی امام خمینی(ره) و علی عبدالرازق مصری"
  حسن رحیمی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:59-79، 1400
 7. "اصول حقوق بشردوستانه در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای"
  حسن جلال پور، حسن رحیمی
  سیاست متعالیه، نسخه ، صفحات:177-200، 1399
 8. "تاثیر ژئوکالچر شیعه بر نظم منطقه ای مطالعه و جامعه موردی: راه پیمایی اربعین"
  رضا رحمتی، حسن رحیمی، سیده کوثر جعفری منش
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:1-27، 1399
 9. "اهمیت مبانی فرهنگی در طراحی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت"
  سیده فاطمه حسینی، حسن رحیمی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:37-86، 1399
 10. "بررسی اجمالی اهداف و ماهیت جنگ در اسلام ودیگر ادیان و مکاتب"
  حسن رحیمی
  مدیریت و پژوهشهای دفاعی - دانشگاه جامع امام حسین (ع)، نسخه ، صفحات:1-28، 1398
 11. "رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر: با تاکید بر آرا و اندیشه های رضا داوری اردکانی و السدیرمک اینتایر"
  حسن رحیمی، سهیلا رحیمی، سیدحسین جعفری
  پژوهشنامه علوم سیاسی - انجمن علوم سیاسی، نسخه ، صفحات:74-104، 1397
 12. "نسبت سنجی مفهوم ناسیونالیسم با 'گفتمان سیاسی انقلاب اسلامی"
  حسن رحیمی، فاطمه حسینی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:48-65، 1397
 13. "نسبت سنجی تکفیر و خشونتدر گفتمان اسلام سیاسی امام خمینی)ره("
  حسن رحیمی
  اندیشه سیاسی در اسلام، نسخه ، صفحات:89-111، 1396
 14. "مقایسه مبانی انسان شناختی پیشرفت و توسعه در اندیشه اسلام و نظریه لیبرال- دموکراسی"
  حسن رحیمی، فاطمه حسینی
  سیاست متعالیه، نسخه ، صفحات:55-82، 1396
 15. "انطباق پذیری سیاست خارجی دولت های پس از دفاع مقدس با اصول وارزشهای انقلاب اسلامی)با تاکید بر اصول استکبارستیزی، همگرایی اسلامی و منزلت گرایی("
  سیدمحمدکاظم حجازی، حسن رحیمی
  پژوهش های انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:153-173، 1396
 16. "ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﻬﺎن اﺳﻼم در ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ دوﻟﺖﻫﺎی ﭘﺲ از دوران دﻓﺎع ﻣﻘﺪس (1368-1392)"
  محمدجواد هراتی، سیدمحمدکاظم حجازی، حسن رحیمی
  مطالعات سیاسی جهان اسلام، نسخه ، صفحات:93-112، 1396
 17. "جایگاه حقوق بشردوستانه از منظر امام خمینی در دوران دفاع مقدس"
  حسن رحیمی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، صفحات:157-175، 1395
 18. "خشونت نمادین درفرا روایت غربی بنیادگرایی اسلامی"
  حسن رحیمی، نجف شیخ سرایی
  علوم سیاسی، نسخه ، 1395
 19. "جامعه آرمانی آنارشیسم"
  حسن رحیمی
  اطلاعات سیاسی-اقتصادی، نسخه ، صفحات:74-83، 1393
 20. "نفی رانتیریسم در نهج البلاغه"
  حسن رحیمی
  پژوهشنامه نهج البلاغه، نسخه ، صفحات:56-73، 1393
 21. "مبانی متفاوت ایدئولوژی اسلامی و ایدئولوژی های عرفی"
  حسن رحیمی
  فصلنامه تخصصی علوم انسانی اسلامی صدرا، نسخه ، 1393
 22. "مطالعه تطبیقی ظهور و سقوط محمد مصدق و محمد مرسی درانقلاب مصرو نهضت ملی نفت در ایران"
  حسن رحیمی، سیدمحمدکاظم حجازی
  پژوهشنامه انقلاب اسلامی، نسخه ، 1393

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "برسی تاثیر ایجابی و سلبی جنگ ایران و عراق بر توسعه سیاسی در ایران"
  حسن رحیمی
  دو مین کنگره 8000 شهید استان همدان، 1402
 2. "الگوی مدیریت بحران در اندیشه و عمل آیت الله خامنه ای"
  حسن رحیمی
  اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای، 1401
 3. "استعاره صراط در اندیشه امام محمد غزالی"
  حسن رحیمی، سیدصلاح الدین شیخ الاسلامی
  هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی (نمایه ISC)، 1401
 4. "بررسی مفهوم استبداد در اندیشه امام خمینی )ره( و عبدالرحمانکواکبی"
  حمیدرضا حاتمی، حسن رحیمی
  ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت، 1399
 5. "جایگاه فلسفه،کلام، طریقت و شریعت در منظومۀ فکری غزالی"
  حسن رحیمی، احمد امین پور
  ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام، 1399
 6. "بررسی تاکیدات و تدابیر حضرت امام خمینی(ره) در رابطه باوحدت وانسجام بین مذاهب پس از انقلاب اسلامی"
  حسن رحیمی، حمیدرضا حاتمی
  ششمین همایش بین المللی مطالعات دینی و علوم انسانی در جهان اسلام، 1399
 7. "جبر و اختیار از نگاه ملا محمد حکیم هیدجی"
  حسن رحیمی، عارف یاریقلی
  پنجمین همایش ملی علوم انسانی و مطالعات روانشناسی، 1398
 8. "تاثیر ساختار اداری ایران باستان بر دیوانهای حکومتی پس از اسلام"
  حسن رحیمی
  پنجمین همایش ملی زبان ، ادبیان و گفتمان صلح، 1398
 9. "بررسی وجه تشابه کنش انتحاری مجاهدین خلق)منافقین( و گروههای تکفیری"
  حسن رحیمی، سهیلا رحیمی
  پنجمین همایش ملی زبان ، ادبیان و گفتمان صلح، 1398
 10. "بررسی و مقایسه اخلاق سیاسی در دیدگاه میرزای نائینی (ره) و امام خمینی (ره)"
  حسن رحیمی، سعید رحمتی
  سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی و پژوهشهای دینی، 1397
 11. "بررسی علل ضعف و انحطاط مسلمین از دیدگاه سید جمال اسدآبادی و میرزای نائینی (ره)"
  حسن رحیمی، سعید رحمتی
  سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی و پژوهشهای دینی، 1397
 12. "ضروری آزادی سیاسی از دیدگاه سید جمال الدین اسدآبادی"
  حسن رحیمی، سعید رحمتی
  دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پیژوهشی و مطالعات اجتماعی وفرهنگی، 1397
 13. "قدرت و ثروت در دیدگاه سید جمال الدین اسد آبادی"
  حسن رحیمی، سعید رحمتی
  دومین کنفرانس بین المللی دستاورد های نوین پیژوهشی و مطالعات اجتماعی وفرهنگی، 1397
 14. "آشنایی با شاعرگمنام دوره قاجار » میرزا شفیع مدیرلشگر « و دیوان اشعار نو یافته او."
  حسن رحیمی، عارف یاریقلی
  کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی، 1397
 15. "سیدجمال الدین اسدآبادی انقلابی یا رفورمیست؟"
  حسن رحیمی
  دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1396
 16. "نقش تشیع و علمای شیعه در« دولت –ملت »سازی ایرانیان در عصر صفوی"
  حسن رحیمی
  دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1396
 17. "بررسی رابطه جمعیت وتوسعه"
  حسن رحیمی، جلیل اسدی تیموری
  دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1396
 18. "بررسی اهمیت مبانی فرهنگی- دینی در طراحی الگوی ایرانی- اسلامی پیشرفت(با تاکید بر دلالت های فرهنگی- مذهبی در توسعه ژاپن)"
  حسن رحیمی، فاطمه حسینی
  ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت (13 و 14 اردیبهشت 1396)، 1396
 19. "علل توسعه نیافتگی ایران از بعد داخلی و خارجی"
  حسن رحیمی، سمیرا سبزی
  ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت (13 و 14 اردیبهشت 1396)، 1396
 20. "نسبت سنجی هویت انقلاب اسلامی با «چرخه استعمار»"
  حسن رحیمی، مهری سیاوشی
  ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت: تعمیق و تکمیل الگوی پایه پیشرفت (13 و 14 اردیبهشت 1396)، 1396
 21. "نسبت تهاجم فرهنگی با معرفت شناسی فارابی"
  حسن رحیمی، مهری سیاوشی
  اولین کنفرانس بین المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1395
 22. "نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی"
  حسن رحیمی، مهری سیاوشی
  اولین کنفرانس بین المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1395
 23. "بررسی نسبت شاخصه های ایدئولوژی در مکتب لیبرا لیسم"
  حسن رحیمی
  اولین کنفرانس بین المللى مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، 1395
 24. "مقایسه مبانی انسان شناختی پیشرفت و توسعه در اندیشه اسلام و نظریه لیبرال- دموکراسی"
  حسن رحیمی، فاطمه حسینی
  پنجمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1395
 25. "واکاوی تمدن اسلامی-ایرانی و علل رشد و افول آن(با تاکید بردوره معاصر)"
  حسن رحیمی، مهری سیاوشی
  چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی -ایرانی پیشرفت، 1394