حسین رضوان

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

حسین رضوان

دامپزشکی / پاتوبیولوژی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
اصول پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در دامپزشکی 1 هرهفته يك شنبه (08:00 - 09:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ایمنی شناسی پیشرفته گرایش باکتری شناسی 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روشهای مولکولی در ایمنی شناسی 1 هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کشت سلول و مبانی آن 1 هرهفته شنبه (14:00 - 15:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403