حسین رضوان

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

حسین رضوان

دامپزشکی / پاتوبیولوژی

ارتباط با صنعت

  1. مطالعه ی اثرات درمانی نانوداروهای طراحی شده بر اساس فناوری نانوچیلیتینگ برای درمان زخمهای ناشی از لیشمانیازیس جلدی و سوختگی
    1395