محمد مبارکی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمد مبارکی

علوم اقتصادی و اجتماعی / علوم اجتماعی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Investigating the Obstacles to Achieving Good Governancein the Public Sector with an Emphasis on Civic Ethics"
  mohammad mobaraki, فاطمه تيموري, massod hajizade memandi, . .
  International Journal of Ethics and Society, Vol. , pp.15-22, 2023
 2. "Investigating the Obstacles to Achieving Good Governancein the Public Sector with an Emphasis on Civic Ethics"
  mohammad mobaraki, فاطمه تيموري, massod hajizade memandi, . .
  International Journal of Ethics and Society, Vol. , pp.15-22, 2023
 3. "تحلیل جامعه شناختی قشربندی و تحرک اجتماعی(مطالعه موردی: شهرستان خوی)"
  محمد مبارکی، محمدسلمان قائمی زاده، مرتضی محمودزاده
  پژوهش های جامعه شناسی معاصر، نسخه ، صفحات:239-280، 1402
 4. "تاثیر ارتقای مولفه های شهر شاد در توسعۀ گردشگری شهر یزد"
  محمد مبارکی، محمدرضا رضایی، پریوش اورکی
  گردشگری و توسعه، نسخه ، صفحات:87-104، 1401
 5. "نوسازی یا بازتولید اجتماعی (مطالعه ای در خصوص قشربندی و تحرک اجتماعی)"
  محمدسلمان قائمی زاده، محمد مبارکی، مرتضی محمودزاده
  تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری (پژوهشنامه ادبیات و علوم انسانی سابق) - دانشگاه شهید بهشتی، نسخه ، صفحات:81-114، 1396