محمد مبارکی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمد مبارکی

علوم اقتصادی و اجتماعی / علوم اجتماعی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
نظریه های جامعه شناسی 2 3 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش تحقیق(2) 3 هفته هاي فرد چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه شناسی علم و تکنولوژی 2 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
جامعه¬شناسی تاریخی ایران 2 هرهفته يك شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403